Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba ... za oslobodenie

16. 8. 2007

Modlitba ...

Malé deti sa pýtajú veľa otázok, sú nevinné, majú vieru a neboja sa o budúcnosť - veľkí ľudia sa o mňa postarajú, dôverujú, sú stále hladné, radostné, milujú a prejavujú emócie, stále sa hrajú, sú veľmi jednoduché, obdivujú hrdinov, sú otvorené, ľahko odpúšťajú, sú plné horlivosti a energie, úplne relaxujú, keď spia ... /J. Dawson, RELaY 2002/.

Chceš byť ako dieťa - slobodný, plný pokoja a radosti?

Ponúkame Ti nasledujúce kroky. Najprv si ich prečítaj. Keď pocítiš v sebe túžbu po takejto modlitbe, popros bratov a sestry, aby sa za teba modlili týmto spôsobom. Ak poznáš ľudí, ktorý potrebujú takúto modlitbu, ponúkni im ju.

6. krokov

1. Ak sa prejavila prítomnosť zlého ducha /manifestácie/

u Rozkáž duchu podriadiť sa v mene Ježiša Krista - povedz: „Podriaď sa v mene Ježiša Krista.“

u Popros osobu, s ktorou sa modlíš, aby otvorila oči. Rozprávaj sa s ňou, pomôž jej cítiť sa bezpečne, upokoj ju. Pomôž jej znovu získať prítomnosť, ovládnuť sa.

u Ak je to nutné, povedz: „M, ovládni svoje telo i myseľ v mene Ježiša Krista. Otvor oči.“

Postav sa proti zlému duchu, nie osobe! Nerozprávaj s démonmi! Oni klamú.

2. Rozhovor (toto je prvý krok, ak sa neprejavili manifestácie zlého ducha)

u Opýtaj sa, či osoba, s ktorou sa modlíš, chce byť slobodná. Musí urobiť rozhodnutie o znovu získaní slobody. Ak nechce, nepokračuj!.

u Ohlas jej evanjelium a priveď k Ježišovi - vyznanie viery a odovzdanie celé svojho života, všetkých oblasti. Ak nechce, nepokračuj!

Môžeš použiť formu obnovenia krstných sľubov z obradov Veľkonočnej vigílie a pripojiť otázku, či chce daná osoba odovzdať celý svoj život Ježišovi, a či chce byť slobodná.

u Hľadaj korene problémov a neslobody /opakované situácie/, pros o svetlo.

Môžeš si pomôcť nasledujúcimi otázkami: otázky.

3. Modlitba

u Popros osobu, za ktorú sa modlíš, aby ti stále hovorila, čo prežíva

u Pros o ochranu a vyhlás svoju závislosť na Bohu.

u Pros o lásku k osobe, za ktorú sa modlíš, aby si ju miloval tak ako Ježiš.

u Veď osobu, s ktorou sa modlíš, v modlitbe:

 

a/ prosby o odpustenie za hriechy, ku ktorým sa priznala počas rozhovoru.

Môžeš prečítať Lk 15,11n. Okrem spontánnej modlitby môžeš použiť aj formulu všeobecného rozhrešenia z úvodu sv. omše, alebo napr. Žalm 51, 130, 143.

 

b/ odpustenia o odpustenie všetkým osobám, voči ktorým to ešte naplno neurobila

napr.: „V mene Ježiša Krista odpúšťam M. za to, že …“ /konkrétne vymenovať/

Veď osobu k tomu, aby si priznala svoju bolesť a odpor k tomu, kto ju spôsobil; aby urobila rozhodnutie, že informácie o konaní týchto osôb nepoužije proti ním /čítaj: Mt 18,23-35; 2Kor 2,5-11; Ef 4,26-27.31-32/. Nutná je pripravenosť odpustenia, ale niekedy ľútosť i odpustenie plynúce zo srdca sú možné až v momente zrieknutia sa daného otroctva i zlámania jeho moci.

 

c/ zriekania sa klamstva o Bohu, o sebe i jednotlivých otroctiev.

Popros Ducha Svätého o pripomenutie vážnych podrobnosti a osobu, s ktorou sa modlíš, o konkrétnosti. Modlitba má byť vyslovená rozhodným, mocným hlasom.

 

Príklady:

Klamstvo:„V mene Ježiša Krista zriekam sa klamstva …“

Fyzické puta: /nenaliehať, len ak sú pochybnosti/: „V mene Ježiša Krista zriekam sa všetkého sexuálneho i duchovného spojenia s M. i zriekam sa moci, ktorú som jej - jemu odovzdal.“

Puta nenávisti: „V mene Ježiša Krista zriekam sa všetkých pút nenávisti voči M. i odpúšťam jej - jemu to, že (konkrétne vymenovať) v mene Ježiša Krista.“

Puta strachu: „V mene Ježiša Krista zriekam sa všetkých pút strachu spôsobeného cez ... (vymenovať konkrétne príčiny alebo osoby, ktoré boli prameňom strachu; ak ide o osobu je potrebné jej odpustiť i požehnať v mene Ježiša Krista.)

Duchovné puta: „V mene Ježiša Krista zriekam sa vlády nad mojim životom, ktorú som odovzdal M. (veštca, čarodejníka …) i ducha, ktorý cez neho - ňu pôsobil.“

Všeobecné oblasti: Popros osobu, s ktorou sa modlíš, aby sa sama zriekala všetkého, od čoho chce byť oslobodená: „V mene Ježiša Krista zriekam sa žiadostivosti, neodpustenia, klamstva, manipulácie, kontroly, fantázie, seba ľútosti …“

4. Zlám moc všetkých duchov a vyhoď ich

u Ak je to nevyhnutné, môžeš po všetkých jednotlivých oblastiach zotročenia hovoriť: „Pane Ježišu Kriste zlom moc tohto ducha.“

u Na záver povedz: „Pane Ježišu Kriste rozkáž všetkým zlým duchom, aby ihneď odišli.“

u Ak sa znovu objavia manifestácie, vráť sa ku krokom 1,2.

u Ak nenastalo zlepšenie, vráť sa ku kroku 2 /opýtaj sa ako sa cíti; ak sa nič neudialo rozhodní sa, či budeš pokračovať, alebo danú osobu požehnáš a pošleš preč/.

5. Ďakuj

u Veď osobu, s ktorou sa modlíš k vďaky vzdávaniu a chvále za oslobodenie -napr. „Ďakujem Ježišu, že si ma oslobodil z ...“ /konkrétne vymenovať/.

Môžeš vyzvať osobu, za ktorú sa modlíš, aby zdvihla ruky. Môžeš prečítať napr. Žalm 27, 63.

u Pros o nové naplnenie Duchom Svätým a požehnanie pre danú osobu.

u Ak daná osoba nie je ešte úplne voľná, vráť sa ku krokom 1,2.

6. Rady a povzbudenie

u Povzbuď i usmerni osobu, za ktorú si sa modlil, aby zostala slobodná.

u Povzbuď ju k dennému čítaniu Svätého Písma – tu je malá pomôcka: identita kresťana.

u Je veľmi dobre ponúknuť danej osobe spoločenstvo.

u Daná osoba - ak to ešte neurobila - musí zo svojho domu odstrániť i zničiť všetko, čo je spojené s kráľovstvom temnosti.

Ešte niekoľko poznámok:

Táto modlitba je založená na viere v Ježišov prísľub:

„tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia ... v mojom mene budú vyháňať zlých duchov ...“ (Mk 16,17-18).

Mnohí jednotlivci i spoločenstva majú hlbokú vieru v tento Ježišov prísľub a praktizujú tzv. modlitbu za oslobodenie. Existuje viacero foriem tejto modlitby (jedna z nich je uvedená vyššie). Všetky však majú niekoľko spoločných prvkov: rozhovor, vyznanie viery, prijatie Ježiša za svojho osobného a jediného Pána i Vykupiteľa, odpustenie, zriekanie sa alebo autoexorcizmus, prosba o oslobodenie, prosba o naplnenie Duchom Svätým a požehnanie. Vždy sa počas týchto modlitieb číta Božie slovo (hlavne evanjelia a žalmy). Nie je nutné sa pridržiavať nejakých schém, odporúča sa to predovšetkým začiatočníkom, ktorí nemajú ešte skúsenosť s takouto modlitbou. Je však dôležité nechať sa viesť Duchom Svätým a prosiť o svetlo. Je veľmi dobre ak sú prítomní pri tejto modlitbe ľudia s darom rozlišovania duchov.

Stáva sa však v našich katolíckych spoločenstvách, že sa modlitba za oslobodenie zamieňa alebo zmiešava s exorcizmom. Exorcizmus spočíva v priamom oslovení a rozkázaní zlým duchom, aby odišli z danej osoby (por. Rímsky rituál, XII). Toto je výslovne zakázané. Spoločenstvo môže praktizovať modlitbu za oslobodenie a nie exorcizmus. Exorcizmus môže vykonávať len biskup, alebo kňaz výslovne poverený diecéznym biskupom (por. Kódex kanonického práva, kan. 1172). Taktiež práve z tohto dôvodu 29. 9. 1985 vydala Kongregácia pre náuku viery list pre všetkých ordinárov (diecéznych biskupov), v ktorom:

1. pripomenula platnosť kan. 1172

§ 1. Nikto nemôže zákonne vykonávať exorcizmy nad posadnutými, ak nedostal osobitné a výslovné povolenie miestneho ordinára.

§ 2. Toto povolenie má miestny ordinár udeliť iba presbyterovi, ktorý sa vyznačuje nábožnosťou, učenosťou, rozumnosťou a bezúhonnosťou života.

2. zakázala veriacim používať formuly exorcizmu, ktoré pochádzajú od pápeža Leva XIII.;

3. je dovolené veriacim používať len modlitbu k Michalovi Archanjelovi;

4. biskupi majú bdieť nad tým, aby tí, ktorí nemajú požadované poverenie, neviedli zhromaždenia, pri ktorých sa konajú modlitby za oslobodenie (ani v prípade, že nejde o skutočné posadnutie), pri ktorých sa obracia pozornosť priamo na démonov a objavuje sa snaha poznať ich mena;

5. pripomenutie týchto noriem nemá v žiadnom prípade odradiť veriacich, aby sa modlili za oslobodenie od Zlého ako nás to naučil Ježiš (por. Mt 6,13).

Mnohí exorcisti (napr.: La Grua, Candido, Salvucci, Amorth, Vella) výslovne hovoria, že modlitba oslobodenia spočíva v modlitbe príhovoru, teda v prosebnej modlitbe; v žiadnom prípade nie v rozkazovaní zlým duchom či silám. Ide vlastne o modlitbu prosby, aby Ježiš svojou mocou oslobodil daného človeka. Vzorom môžu byť tzv. menšie exorcizmy z obradov Iniciačných sviatosti dospelých, ktoré sa môžu modliť v období evanjelizácie alebo v rozličných okolnostiach aj laici (por. body č. 109-118 a 373). Je však možne v Ježišovom mene lámať moc prekliatia a zlorečenia vysloveného nad danou osobou (je to veľmi účinné, ak to robí kňaz pri sviatosti zmierenia), a taktiež moc zlého vplyvu zo strany iných ľudí alebo predkov.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

sex pred manzelstvom, bozky, objatia

(jmj, 2. 5. 2009 0:19)

Budem znovu citovat z knihy Ako sa vyhnút peklu, od Thomas Nelsona (ako je to v otázke 75), lebo nemyslím, ze by som sám napísal lepsie a viac na Tvoju otázku. Tu je teda citát z uvedenej knihy

pokracovanie
http://mariaem.ic.cz/sex%20pred%20manzelstvom.htm
----------------------------------------------

DIABOL MEDZI NOTAMI

http://mariaem.ic.cz/bytls/bytls.html

POĆÚVALA SOM " Beatles "
http://mariaem.ic.cz/beatlesuznie/beatlesuznie.html

http://www.vzajatirockovjhudby.blogspot.com/

http://vzajatirockovejhudby.blogspot.com/2007/09/v-zajati-rockovej-hudby.html

http://mariaem.ic.cz/